1

لوله کشی گاز سیار در تهران |کیفیت 100%تضمینی| 35% تخفیف

News Discuss 
قیمت لوله کشی گاز شهری چقدر است؟ دو نوع قیمت گذاری برای هزینه اجرای لوله کشی گاز وجود دارد: الف) نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی. ب) نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری)چکی( در مورد قیمت گذاری نوع «ب»، صحبت زیادی نمی توان کرد، ولی نوع «الف» شفاف https://virgool.io/@jjfoodkkckk/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-100%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-35-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-guadfcowfohf

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story